POLITYKA PRYWATNOŚCI
I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego http://agro.wanicki.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest spółka Wanicki Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, pod adresem ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000225703 (zwana dalej: „Spółką”).
 3. Użytkownikiem Serwisu Internetowego jest każda osoba z niego korzystająca (zwana dalej: „Użytkownikiem”).
 4. Dane osobowe zbierane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „RODO”).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Spółkę poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym. Użytkownik przekazuje Spółce takie dane jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz kod pocztowy. W związku z powyższym Spółka informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka, tj. spółka Wanicki Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, pod adresem ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000225703, NIP: 9442111882 (dalej jako: „Spółka”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować ze Spółką pod adresem e-mail: rodo@wanicki.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w celu i na podstawie:
  1. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, w tym kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przedstawienia oferty handlowej, a następnie zawarcia i wykonania danej umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na przetwarzaniu danych Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego (w tym produktów i usług Spółki, innych spółek z Grupy Wanicki lub podmiotów finansujących lub ubezpieczających mienie klientów Spółki), realizacji bieżącej działalności Spółki, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, weryfikacji tożsamości, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badań satysfakcji, co pozwala Spółce na usprawnienie oraz optymalizację prowadzonej przez nią działalności (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w innych celach na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Użytkowników Spółka może przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podwykonawcom, dostawcom, producentom), zakładom ubezpieczeniowym oraz brokerom/agentom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym oferującym finansowanie pojazdów, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Wanicki (przez które rozumie się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Panem Wiesławem Wanickim), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in. 
  1. w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (i) – przez okres przedawnienia roszczeń;
  2. (w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (ii) – (iii) powyżej - przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów;
  3. w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (iv) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda). Użytkownicy posiadają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 7. Niezbędność przetwarzania:
  1. w przypadku nawiązania kontaktu bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, podanie danych Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia kontaktu ze strony Spółki, w związku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność podjęcia kontaktu ze strony Spółki;
  2. w przypadku gdy Użytkownik nie zawiera umowy oraz nie korzysta bezpośrednio z usług oferowanych przez Spółkę (występując np. jako pracownik klienta Spółki), podanie danych osobowych może być jego obowiązkiem służbowym oraz wynikać z prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
  3. podanie danych osobowych, które Spółka przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
 2. Pliki cookies są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są informacje często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach tych może być przechowywany unikalny numer identyfikujący urządzenie użytkownika lecz na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika ani w żaden inny sposób nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmian ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Brak dokonania takich zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym dopuszczalny jest dostęp do tych informacji przez Spółkę. Najpopularniejsze przeglądarki internetowe oferują możliwość: (i) zaakceptowania obsługi plików cookies, co pozwala na pełne korzystanie ze strony internetowej, (ii) zarządzania plikami cookies na poziomie wybranych przez użytkownika witryn, (iii) określania ustawień dla różnych typów plików cookies, (iv) blokowania lub usuwania cookies.
 4. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies, należy zmienić ustawienia w przeglądarce lub opuścić stronę internetową.
 5. Korzystanie z plików cookies jest konieczne w celach (i) dostosowywania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, (ii) tworzenia statystyk obrazujących w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pomaga w jej ulepszeniu.
 6. Stosuje się dwa rodzaje plików cookies: (i) sesyjne – są to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); (ii) stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego dokumentu Polityki Prywatności, działając na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123), Spółka, tj. spółka Wanicki Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, pod adresem ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000225703, NIP: 9442111882, świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego (http://agro.wanicki.pl/) usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci dostępu do Serwisu Internetowego i dostępu do formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego usługobiorca (Użytkownik) ma możliwość bezpłatnego kontaktu z usługodawcą (Spółką).
 2. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi dostępu do formularza kontaktowego oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a także oznacza wyrażenie zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Spółki, które to zgody mogą być w każdej chwili cofnięte poprzez wysłanie oświadczenia na adres Spółki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agro@wanicki.pl.
 3. W celu poprawnego skorzystania z usług wskazanych w ust. 1 powyżej, konieczne jest, aby Użytkownik posiadał podłączenie do sieci Internet, przeglądarkę internetową obsługująca język html oraz konto poczty elektronicznej.
 4. Każdorazowo korzystając z usług wskazanej w ust. 1 powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Spółkę w celach i na zasadach wskazanych w pkt II powyżej pt. „Przetwarzanie danych osobowych”.
 5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę i Użytkownika umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Uzupełnienie formularza kontaktowego i jego wysyłka jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi związanej z korzystaniem z formularza kontaktowego, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zakończenia kontaktu. W odniesieniu do dostępu Serwisu Internetowego, czasem trwania tej usługi jest czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
 6. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Internetowego bezprawnych treści przez Użytkownika.
 7. Spółka ma prawo prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu Internetowego, które mogą czasowo utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z jego usług. Ze względów bezpieczeństwa Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Serwisu Internetowego w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.
 8. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. z usług wskazanych w ust. 1 powyżej, może wiązać się z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, w tym takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia ww. zagrożeń rekomendowane jest zainstalowanie przez Użytkownika oprogramowania antywirusowego na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym), z którego korzysta Użytkownik, a następnie jego stałe aktualizowanie, a także rekomendowane jest stałe uruchomienie zapory systemowej na komputerze. Poza ww. zagrożeniami, należy wymienić także ryzyko ataków hakerskich. Jednocześnie Spółka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do jej systemu.
 9. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy skorzystaniu z usługi dostępnej na stronie http://agro.wanicki.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym terminie, poprzez udostępnienie jego zmienionej treści w Serwisie Internetowym i z momentem tego udostępnienia.
 11. W Serwisie Internetowym znajdują się treści chronione prawem autorskim. Żadna z tych treści nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Spółki. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu Internetowego wyłącznie na swój własny użytek.
 12. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem usług elektronicznych przez Spółkę, poprzez złożenie reklamacji w formie pisemnej na adres Spółki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agro@wanicki.pl. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia, przy czym w razie braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Spółka poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Wola Piasecka 107
21-050 Piaski
tel. 81 469 69 69

Zapraszamy:

pon.- pt. 8-16
sob. 8-14

Design by KMProjekt.pl